'Nauka w szkołach powinna być prowadzona w taki sposób, aby uczniowie uważali ją za cenny dar, a nie za ciężki obowiązek." - A. Einstein::"Człowiek uczy się przez całe życie, z wyjątkiem lat szkolnych." - G. Laub

Ogłoszenia

01 września 2015 10:28 | Ogłoszenia

Regulamin wypożyczania podręczników / materiałów edukacyjnych

1. Niniejszy regulamin określa szczegółowe warunki korzystania przez uczniów klas: I, II i IV szkoły podstawowej oraz kl. I gimnazjum z:
a) bezpłatnych podręczników / materiałów edukacyjnych, przekazanych szkole przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz zakupionych przez szkołę w ramach dotacji celowej z budżetu państwa, będących własnością organu prowadzącego szkołę i stanowiących zasoby biblioteki szkolnej;
b) bezpłatnych materiałów ćwiczeniowych zakupionych przez szkołę w ramach dotacji celowej z budżetu państwa i przekazywanych uczniom szkoły do użytkowania bez obowiązku zwrotu.

2. Uczniowie mają prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników / materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, określonych w ramowym planie nauczania ustalonym dla szkoły.

3. Podręczniki / materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe są udostępniane w następujący sposób:
a) podręczniki / materiały edukacyjne w postaci papierowej uczniowie mogą wypożyczać na cały rok szkolny, a w przypadku podręczników / materiałów edukacyjnych składających się z kilku części o czasie wypożyczenia decyduje wychowawca lub nauczyciel zajęć edukacyjnych, do których są one przeznaczone;
b) materiały ćwiczeniowe są przekazywane uczniom szkoły do użytkowania w danym roku szkolnym bez obowiązku zwrotu.

4. Wraz z wypożyczeniem podręczników / materiałów edukacyjnych i przekazywaniem materiałów ćwiczeniowych wychowawcy oddziałów zapoznają uczniów i ich rodziców (opiekunów prawnych) z niniejszym regulaminem oraz uzyskują od rodziców (opiekunów prawnych) pisemne potwierdzenie zapoznania się z regulaminem, a w przypadku materiałów ćwiczeniowych – także potwierdzenie ich odbioru.

5. Podręczniki / materiały edukacyjne są wypożyczane w taki sam sposób, jak pozostałe książki z biblioteki szkolnej. W celu ich wypożyczenia oraz zwrotu uczniowie przychodzą do biblioteki szkolnej całą grupą wraz z wychowawcą w terminie uzgodnionym przez wychowawcę z nauczycielem odpowiedzialnym za prowadzenie biblioteki szkolnej.

6. Materiały ćwiczeniowe przekazuje uczniom wychowawca oddziału na podstawie imiennej listy niezwłocznie po ich otrzymaniu przez bibliotekę szkolną. Listy, po podpisaniu przez rodziców i wychowawcę, są przechowywane w bibliotece szkolnej.

7. Podręczniki / materiały edukacyjne należy zwrócić do biblioteki szkolnej w terminie podanym przez wychowawcę lub nauczyciela zajęć edukacyjnych, do których one są przeznaczone, nie później niż do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych, a w przypadku uczniów przystępujących do egzaminów klasyfikacyjnych lub poprawkowych – nie później niż do dnia zakończenia danego roku szkolnego, tj. do 31 sierpnia.

8. Uczniowie, których nie będzie w szkole w dniu wypożyczenia lub zwrotu podręczników / materiałów edukacyjnych lub przekazywania materiałów ćwiczeniowych, są zobowiązani do indywidualnego zgłoszenia się do biblioteki szkolnej.

9. W przypadku, gdy uczeń odchodzi ze szkoły, zobowiązany jest do oddania do biblioteki szkolnej wszystkich wypożyczonych podręczników / materiałów edukacyjnych, najpóźniej do ostatniego dnia swojej nauki w tej szkole, z zastrzeżeniem pkt. 10.

10. W przypadku, gdy uczeń niepełnosprawny przechodzi z jednej szkoły do innej szkoły w trakcie roku szkolnego podręczniki / materiały edukacyjne dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych tego ucznia, z których uczeń korzysta, stają się własnością organu prowadzącego szkołę, do której uczeń przechodzi.

11. Uszkodzenia, zniszczenie lub zgubienie podręczników / materiałów edukacyjnych należy zgłaszać od razu nauczycielowi odpowiedzialnemu za prowadzenie biblioteki szkolnej. W tym wypadku, w razie potrzeby, uczeń może skorzystać z dodatkowego kompletu podręczników, jeśli jest dostępny w bibliotece szkolnej.

12. Szkoła nie dysponuje dodatkowymi kompletami materiałów ćwiczeniowych, dlatego nie ma możliwości ich otrzymania w przypadku zniszczenia lub zgubienia tych, które już przekazano uczniowi.

13. Podczas zwrotu podręczników / materiałów edukacyjnych obecni przy tym nauczyciele dokonują oględzin podręcznika i oceniają stopień ich zużycia, zapisując obok nazwiska ucznia w książce ewentualne uszkodzenia.

14. W przypadku spowodowania przez ucznia uszkodzeń uniemożliwiających korzystanie z podręczników / materiałów edukacyjnych, ich zniszczenia lub niezwrócenia przez ucznia, dyrektor szkoły zażąda od rodziców (opiekunów prawnych) ucznia zwrotu kosztu:
a) zakupu podręczników / materiałów edukacyjnych – według kosztu zakupu;
b) darmowych podręczników / materiałów edukacyjnych – według wartości określonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

15. Uczniowie zobowiązani są do dbałości o podręczniki / materiały edukacyjne (obłożenie, drobne bieżące naprawy, nie pisanie wewnątrz itp.) tak, aby nadawały się do użytku w następnych latach szkolnych.

16. Regulamin jest dostępny w bibliotece na gazetce ściennej oraz na stronie internetowej szkoły.

17. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2015 r.

 

Przeczytano: 437 razy. Wydrukuj|Do góry